Few women admit their age. Few men act theirs.
Tuesday, September 20, 2011