Pavlov always forgot to feed his dog
Friday, November 2, 2018 — Segment 1