Mony talks. To me it says “Good-bye”
Wednesday, November 6, 2019 — Segment 2